Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Serbisyo ng Konsultasyon

Katanungan at Konsultasyon sa Email

Tinatanggap 24 oras
Oras ng Pagtugon ng Staff
10:00 am – 6:30 pm

Katanungan at Konsultasyon sa Iba't Ibang Wika

Numero ng Telepono 03-6275-1064
Pagtanggap sa Telepono 10:00 am – 4:00 pm

Ukol sa Pagtanggap ng Konsultasyon sa Telepono

Tumatanggap ng konsultasyon sa telepono sa mga sumusunod na araw sa Vietnamese, Tagalog/Ingles, Thai at Indonesian

Ang oras ng pagtanggap ay 10:00 am hanggang 4:00 pm (liban sa 12:00 – 1:00 ng tanghali) mula Lunes hanggang Biyernes liban sa mga holiday.

[Lunes Vietnamese] [Martes Tagalog/Ingles]
[Miyerkules Thai] [Huwebes Indonesian] [Biyernes Vietnamese]

Kung hindi available sa araw na iyon ang taong namamahala, babaguhin sa ibang araw, o sa konsultasyon sa email.


Mangyari lamang na tiyakin mula rito ang textbook para sa pag-aaral sa Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.
Mangyari lamang na tiyakin mula rito ang textbook para sa pag-aaral sa Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.