Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

In-upload sa website ng Japan Food Industry Association ang textbook para sa pag-aaral sa Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.

2019年9月12日 | Balita

In-upload sa website ng Japan Food Industry Association ang textbook para sa pag-aaral sa Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.
https://www.shokusan.or.jp/news/3199/