Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Ipinalabas ang aklat-aralin (sa wikang Ingles)

2019年11月1日 | Balita

Ipinalabas ang aklat-aralin (sa wikang Ingles) para sa Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin. Tignan ang link sa baba.
https://www.shokusan.or.jp/news/3199/

Study Textbook (English)
Study Textbook Annex (English)
Study Textbook Glossary (English)