Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

In-update ang schedule ng Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin (pagsusulit sa labas ng bansang Hapon).

2019年10月25日 | Pagsusulit sa labas ng Bansang Hapon

Nagpahayag ukol sa pagsusulit sa labas ng bansang Hapon ng Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin mula sa The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF) na samahang nagsasagawa ng pagsusulit.
Bansa kung saan isasagawa ang pagsusulit: Pilipinas
Tinatayang pagpapahayag ng impormasyon sa pagsusulit: Nobyembre 11, 2019
Tinatayang pagsisimula ng aplikasyon para sa pagsusulit: Nobyembre 25
Tinatayang pagsasagawa ng pagsusulit sa naaangkop na panahon: mula Nobyembre 28 (Mangyari lamang na tiyakin ang impormasyon sa pagsusulit na tinatayang ipahayag sa Nobyembre 11.)
* Bukod dito, ukol sa Vietnam at Indonesia, tinatayang magsagawa ng pagsusulit sa oras na maisaayos ang kalagayan para sa pagsasagawa ng pagsusulit.