Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Inilabas na ang impormasyon tungkol sa pagsusulit sa ibang bansa (Pilipinas).

2019年11月11日 | Pagsusulit sa loob ng Bansang Hapon

Inilabas na ng OTAFF o ng organisasyon na korporasyon para sa pagsukat ng teknikal na kakayahan ng banyagang mangagawa sa industriya ng pagkain (The Organization for Technical skill Assessment of Foreign workers in Food industry.), ang impormasyon tungkol sa ibang bansa (Pilipinas) kung saan ipapatupad ang pagsusulit.
Para sa karagdagang detalye tungkol sa pagsumite ng aplikasyon sa pagkuha ng pagsusulit, mangyari lamang tingnan ang gabay at ang pagsumite ng aplikasyon mula sa sumusunod na URL.
https://tokuteiginou-inshokuseizou.com/ph/overseas