Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Ang mga detalye na nabago (ang pagrehistro sa My Page) tungkol sa proseso ng pagsumite ng aplikasyon para sa pagkuha ng pagsusulit sa loob ng bansa ay mababasa na sa 4 na lenguahe: sa wikang Hapon, Ingles, Tsino at Biyetnames.

2019年11月15日 | Balita

Pinalabas na ng OTAFF, ang organisasyon na nagpapatupad ng mga pagsusulit, ang  mga detalye na nabago (ang pagrehistro sa My Page) tungkol sa proseso ng pagsumite ng aplikasyon para sa pagkuha ng pagsusulit sa loob ng bansa na mababasa na sa 4 na lenguahe: sa wikang Hapon, Ingles, Tsino at Biyetnames.

Mangyari lamang tingnan sa susunod na URL.
https://otaff.or.jp/2019/11/alteration-notice/