Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

(Anunsyo mula sa Ministro ng Hustisya) Para sa mga dayuhang estudyante (International student ryuugakusei) na nais lumipat ng klasipikasyon patungong Manggagawa na may Takdang Kakayahan (Specified Skills Worker).

2019年12月4日 | Balita

Para sa mga magtatapos sa tagsibol ng Reiwa2 taong 2020 na gustong ipabago ang klasipikasyon patungong Mangagawa na may Takdang Kakayahan.

Ipinalabas na ng Ministro ng Hustisya ang detalye tungkol sa proseso ng paghingi ng permiso upang mabago ang klasipikasyon ng kanilang permanenteng paninirahan sa Japan (permanent residence)
https://tokuteiginou-inshokuseizou.com/ph/wp-content/uploads/2019/08/ryuugakuseinominasamahe1125_TAG-.pdf