Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Katanungan / Konsultasyon

KinakailanganUri ng katanungan / konsultasyon
KinakailanganPangalan
KinakailanganEmail address
OpsyonalNumero ng telepono
OpsyonalAddress
OpsyonalNasyonalidad
KinakailanganNilalaman ng katanungan (detalye)

Sumasang-ayon ako sa pagpapadala ng nilalamang nakasulat sa itaas