Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin
Pagsusulit sa loob ng Bansang Hapon

Gabay sa ika-dalawang pagsusulit sa loob ng bansang hapon

Schedule ng Pagsusulit

-Pebrero 25, 2020 (Martes) Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka
-Pebrero 26, 2020 (Miyerkules) Kōriyama, Tokyo, Hiroshima

Gabay sa pagsusulit sa loob ng bansang hapon

Para sa mga detalye, tiyakin lamang mula sa URL na nakasulat sa ibaba.
(Wikang Hapon, Ingles, Intsik, Vietnamese)

https://otaff1.jp/insyoku/

Paraan ng Pag-apply

Mangyari lamang na gawin ang paunang pagrehistro sa My Page mula sa website ng The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF).
*Hindi maaaring mag-apply para sa pagkuha ng pagsusulit kung hindi gawin ang paunang pagrehistro sa My Page.

https://otaff1.jp/

Panahon ng Pagtanggap ng Aplikasyon para sa Pagsusulit

Unang pagkalap: Enero 14, 2020 (Martes) – Enero 20, 2020 (Lunes)
Lunes – Biyernes 10:00 am – 5:00 pm

Pangalawang pagkalap: Enero 29, 2020 (Miyerkules) – Enero 31, 2020 (Biyernes)
Lunes – Biyernes 10:00 am – 5:00 pm

* Tatapusin ang pagtanggap ng aplikasyon para sa pagkuha ng pagsusulit sa oras na umabot sa takdang bilang para sa bawat lugar.
* Kung umabot sa takdang bilang sa unang pagkalap at hindi magkaroon ng bakante, hindi magsasagawa ng pangalawang pagkalap sa lugar na iyon.

Pagbabayad ng Kabayaran para sa Pagsusulit

Unang pagkalap: Enero 21, 2020 (Martes) – Enero 25, 2020 (Sabado)
Pangalawang pagkalap: Pebrero 1, 2020 (Sabado) – Pebrero 4, 2020 (Martes)

Pagpapahayag ng resulta sa Pagsusulit

Unang bahagi ng Marso 2020

Ukol sa Detalye ng Pagsusulit

Para sa mga detalye tungkol sa pagsusulit, mangyari lamang na basahin nang mabuti ang gabay sa pagsusulit sa loob ng bansang Hapon sa website ng The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF) na samahang nagsasagawa ng pagsusulit.