Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Impormasyon tungkol sa pagsusulit para sa piskal na taon ng 2019
Para sa mga kukuha ng 1ng pagsusulit sa pagsukat ng kanilang teknikal na kakayahan sa
industriya ng paggawa ng pagkain at inumin, sa labas ng Japan

Bansang ipapatupad ang pagsusulit:

Pilipinas

Iskedyul ng pagsusulit

Nobyembre 25, 2019 1:00 pm (oras sa Japan) umpisa ng pagtanggap ng aplikasyon sa
pagkuha ng pagsusulit
Nobyembre 28, 2019 – hanggang kalagitnaan ng Marso 2020 ipapatupad ang pagsusulit
Maynila Nobyembre 28-
Cebu Nobyembre 30-
Davao Nobyembre 28-
Ang nilalaman ng mga tanong, ang bilang ng mga tanong, ang katagalan ng pagsusulit at
ang pamantayan sa pagpasa ay pareho sa pagsusulit na ipinatutupad sa Japan.

Maari ninyong makuha ang detalye tungkol sa pagsusulit at ang pagsumite ng aplikasyon
sa pagkuha nito sa sumusunod:
https://otaff.or.jp/description-certification/food-and-beverage/insyoku/insyoku-foreigner/

(Paalala 1) Ang pagsusulit na gaganapin sa labas ng Japan para sa piskal na taon 2019 ay
ipinagkatiwala ng OTAFF sa Prometric Co., Ltd.
(Paalala 2) Para sa ibang bansa, ang pagpapatupad ng pagsusulit ay matapos makipag
ugnayan sa kanilang pamahalaan, at ipinapapatupad nang magkasunod-sunod mula sa
unang bansa na naihanda na ang lugar na gaganapin ang pagsusulit.