คู่มือเตรียมสอบวัดทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ระดับ 1 ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสมาคมอุตสาหกรรมอาหาร (JAFIC: Japan Food Industry Center) แล้ว

โดย 2019年9月12日ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือเตรียมสอบวัดทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ระดับ 1 ถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสมาคมอุตสาหกรรมอาหาร (JAFIC: Japan Food Industry Center) แล้ว
https://www.shokusan.or.jp/news/3199/