การเปลี่ยนแปลงบางส่วนเของขั้นตอนการสมัครสอบวัดทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ระดับ 1 (สอบในประเทศญี่ปุ่น)

โดย 2019年10月23日สอบในประเทศญี่ปุ่น

มีประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของขั้นตอนการสมัครสอบในประเทศ จากองค์กรผู้จัดสอบOTAFF:
องค์กรประเมินทักษะเฉพาะทางของแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร (THE ORGANIZATION FOR TECHNICAL SKILL ASSESSMENT OF FOREIGN WORKERS IN FOOD INDUSTRY)
https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/d47a204803341313ed9fe56fb9ce301f.pdf