อัปเดตกำหนดการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (การสอบนอกประเทศญี่ปุ่น)

โดย 2019年10月25日สอบนอกประเทศญี่ปุ่น

องค์กรการประเมินทักษะชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร (OTAFF) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการสอบ ได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังต่อไปนี้
ประเทศที่ทำการสอบ : ฟิลิปปินส์
กำหนดการประกาศข้อมูลการสอบ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019
กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน
กำหนดวันทำการสอบ (ปรับวันตามความต้องการ) : ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน
※ สำหรับประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย จะเริ่มจัดการสอบเมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับรองรับการสอบ