สำหรับท่านที่จะสอบวัดระดับทักษะทักษะเฉพาะขั้นที่ 1
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นอกประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลข่าวสารการสอบประจำปีงบประมาณ 2019

ประเทศที่จัดสอบ

ฟิลิปปินส์

กำหนดการสอบ

เริ่มเปิดให้สำรองที่นั่งสอบในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น
จัดสอบในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2019 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2020
มะนิลา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน
เซบู ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน
ดาเบา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน

โครงสร้างคำถามของข้อสอบ จำนวนคำถาม เวลาในการสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน
เหมือนกับข้อสอบในประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบโดยละเอียดและการสำรองที่นั่งสอบดูจากที่นี่
https://otaff.or.jp/description-certification/food-and-beverage/insyoku/insyoku-foreigner/

(เชิงอรรถ 1) การสอบนอกประเทศญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2019 OTAFF ได้มอบหมายให้บริษัท
โปรเมทริก (Prometric) เป็นผู้จัดสอบ
(เชิงอรรถ 2) ในส่วนของประเทศอื่นนั้น
จะมีการจัดสอบโดยเริ่มจากประเทศที่เตรียมความพร้อมเรื่องสภาพแวดล้อมในการจัดสอบแล้วเสร็จ
ภายหลังมีการหารือระหว่างรัฐบาลแล้ว