Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Dành cho những người tham gia kỳ thi đo lường kỹ năng Kỹ Năng đặc định loại 1 ngành chế biến
thức ăn và đồ uống ở ngoài Nhật Bản.
Thông tin kỳ thi năm tài chính 2019

Nước tổ chức thi

Philippines

Lịch thi

Ngày 25 tháng 11 năm 2019 13: 00 (Nhật Bản) – Bắt đầu nhận đăng ký thi
Từ ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến giữa tháng 3 năm 2020 – Tổ chức thi
Maynila Từ ngày 28 tháng 11
Cebu từ ngày 30 tháng 11
Dabaw từ ngày 28 tháng 11

Cấu trúc đề bài thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi và điều kiện đậu giống như ở Nhật Bản.
Nhấn vào đây để xem chi tiết hướng dẫn thi và đăng ký thi
https://otaff.or.jp/description-certification/food-and-beverage/insyoku/insyoku-foreigner/

(Lưu ý 1) Kỳ thi tổ chức ngoài nước nhật năm tài chính 2019 sẽ được OTAFF uỷ thác cho công ty
Prometric thự hiện tổ chức thi.
(Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, sau khi đàm phán với vớ các nước thì sẽ tổ chức thi lần lượt từ
những nước đã có chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kỳ thi.